i
Loading...
MENU
pl

Regulamin - Warunki korzystania z serwisu

§ 1.Postanowienia wstępne 

 

1.Regulamin świadczenia usługi Serwisu ePolishWife wyznaczający zasady i warunki na jakich są świadczone usługi Serwisu, utworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Imperium in omnia LLC, 244 Fifth Avenue, Suite J227, New York, N.Y. 10001 USA

2. Serwis randkowy ePolishWife, zwany dalej Serwisem, świadczący usługi drogą elektroniczną jest własnością firmy Imperium in omnia LLC, 244 Fifth Avenue, Suite J227, New York, N.Y. 10001 USA NIP74717-31

3. Podmiotem korzystającym z usługi świadczonej drogą elektroniczną może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18, zwana dalej Użytkownikiem.

4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie ePolishWife oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Usługi Serwisu świadczone drogą elektroniczną

1. Serwis randkowy ePolishWife jest dostępny pod adresem internetowym https://www.epolishwife.com.pl

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych w profilach Użytkowników w Serwisie oraz efekty ich wykorzystania przez Użytkowników.

3. Udział w Serwisie i skorzystanie z jego usług jest dobrowolne.

 

§ 3. Dostęp do Serwisu

1. Pierwsze logowanie do Serwisu wymaga przeprowadzenia procedury rejestracyjnej, zakończonej skutecznym założeniem konta.

2. Logowanie do Serwisu dokonywane jest poprzez okno „Logowanie” i następuje poprzez podanie: - w polu Login: nazwy Użytkownika - w polu Hasło: hasła

3. Zalogowanie się do Serwisu umożliwia korzystanie z usług dostępnych bezpłatnie oraz płatnie, do których dostęp Użytkownik wykupił.

4. Jeśli Użytkownik zapomni swojego loginu, powinien skontaktować się z Serwisem a jeśli hasła, powinien skorzystać z funkcji „Nie pamiętasz hasła?” na stronie głównej Serwisu.

 

§ 4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest : - dostęp Użytkownika do Internetu, - posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, - posiadanie przeglądarki internetowej typu Internet Explorer , Mozilla Firefox, Google Chrom lub innej kompatybilnej przeglądarki, - akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies”. Brak akceptacji plików "cookies" uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

 

§ 5. Płatność za Usługi Serwisu

1. Usługa polegająca na uzyskaniu przez Użytkownika możliwości nawiązania kontaktu z innym Użytkownikiem jest płatna.

2. W momencie wykupienia dostępu do tej usługi tj. w chwili uznania rachunku bankowego Imperium in omnia LLC, zawarta zostaje umowa świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Wykupienie dostępu do usługi, uprawnia do korzystania z niej przez okres wskazany w wykupionej usłudze.

4. W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu i usunieciem konta opłata nie podlega zwrotowi.

Użytkownik, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r., O ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, nr 22, poz. 271 z późn. Zm.), w związku z umową świadczenia usług drogą elektroniczną, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania przyczyny w pisemnym oświadczeniu, pod warunkiem jednak, że nie zaczął korzystać z usługi. Moment rozpoczęcia świadczenia usług uznaje się za moment, w którym użytkownik zalogował się na stronie.

5. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawca może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Wiąże się to z usunięciem konta Użytkownika.

6. Rozwiązanie umowy nie ogranicza uprawnień Serwisu do dochodzenia stosownego odszkodowania lub roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

7. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania innych płatnych usług, o których zawsze będzie informował na łamach Serwisu lub za pomocą wiadomości email wysyłanych do Użytkowników.

8. Jedną z form płatności, którą oferuje Serwis jest usługa SMS. Koszt sms-a, który aktywuje usługi członkostwa podstawowego na okres 1 miesiąca to 20,91 PLN brutto. Użytkownik wysyła sms na numer podany na stronie płatności  i otrzymuje  sms-em kod, którym aktywuje usługi.

Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Plus GMS, Orange i Play. Operatorzy sieci komórkowych odpowiadają jedynie za usługę telekomunikacyjną.
Usługi SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay

Regulamin Usług i Serwisów SMS.
Link do formularza służącego do składania reklamacji.

 

§ 6. Odpowiedzialność Serwisu

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane lub publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za prawdziwość i rzetelność danych zawartych w profilach Użytkowników.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykorzystanie przez Użytkowników informacji pochodzących z Serwisu ,zaistniałe pomiędzy Użytkownikami zdarzenia w świecie rzeczywistym oraz za bezprawne wykorzystanie fotografii Użytkowników bez ich zgody.

3. Serwis dołoży wszelkich starań, aby usługi przez niego udostępniane działały w sposób ciągły, bez zakłóceń. Drobne usterki nie mające wpływu na dostęp do portalu, możliwość logowania oraz korespondencję z innymi Użytkownikami, zostaną usunięte w możliwie najszybszym czasie od dnia ich wykrycia.

4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z konta Użytkownika nieuprawnionych do tego osób i działanie na jego szkodę.

 

§ 7. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych  w odniesieniu do danych Użytkowników, jest Imperium in omnia LLC, 244 Fifth Avenue, Suite J227, New York, N.Y. 10001 USA

.

2.Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej obowiązuje nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Rozporządzenie m.in. zapewnia większą kontrolę nad  danymi osobowymi Użytkowników.

3.Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych  niezbędnych do korzystania z Serwisu,  oraz w celach marketingowych, w tym, w celu utrzymywania kontaktów z Imperium in Omnia LLC jako administratorem podanych danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ( Edycja profilu), a podanie danych osobowych jest dobrowolne i w dowolnym momencie może zgodę wycofać, usuwając konto, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Imperium in omnia LLC zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych - RODO i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez Imperium in omnia LLC usług w ramach Serwisu ePolishWife.com.pl oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Imperium in omnia LLC (w tym Serwisu ePolishWife), a także związanych ze świadczeniem usług przez Event Gate. 

3. Imperium in omnia LLC zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do  zaprzestania przetwarzania danych osobowych usuwając konto.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Imperium in omnia LLC czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu ePolishWife.com.pl).

5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Imperium in omnia LLC przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7. Zbiór Użytkowników Serwisu ePolishWife jest zarejestrowany w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 152064

 

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Każdy Użytkownik obowiązany jest znać treść Regulaminu i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

2. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie treści: a. niezgodnych z prawem (bezprawnych), w tym propagujących alkohol lub środki odurzające lub narkotyki b. nawołujących do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażające inne narodowości, religie i rasy ludzkie w tym nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość.

3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu do celów komercyjnych, w tym zamieszczał linków do stron internetowych i serwisów.

4. Użytkownik nie ma prawa podejmować żadnych działań, które polegałyby na szkodzeniu wizerunkowi Serwisu i jego Użytkowników albo, które naruszałyby dobre imię Serwisu lub innych Użytkowników.

5. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego profilu lub poprosić o to administracje portalu. W związku z usunięciem konta Użytkownika, usunięte zostają z bazy Serwisu bezpowrotnie wszystkie dane i informacje z nim związane.

6. Zabrania się umieszczania w Serwisie lub przekazywania innym Użytkownikom, jakichkolwiek materiałów z podtekstem lub przesłaniem seksualnym, pornograficznym, obraźliwym, oszczerczym, oszukańczym, dokuczliwym, obelżywym, zaczepnym, profanującym, gorszącym, nawołujących do dyskryminacji rasowej oraz jakichkolwiek materiałów naruszających czyjekolwiek prawa (z włączeniem własności intelektualnej i prawa do prywatności).

7. Każdy Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za zawartość informacji publikowanych w Serwisie oraz przekazywanych innym Użytkownikom.

8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do używania Serwisu w sposób zgodny z literą prawa i Regulaminem.

9. Zabrania się prowadzenia działalności ogłoszeniowej na stronach Serwisu a także prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej w stosunku do innych Użytkowników oraz osób trzecich.

10. Zabrania się umieszczania w profilu danych osobowych-nazwiska, adresu, email adresu, telefonu itd.

11. Zabrania się posiadania więcej niż jednego konta.

12. Zabrania się umieszczania nazwiska z loginie Użytkownika.

13. Zabrania się rozsyłania tzw. listów śmieciowych, ”łańcuszków listowych”, spamu, wirusów etc.

14. Portal randkowy ePolishWife nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub informacje opublikowane przez Użytkownika.

15. Każdy Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za kontakt z innym Użytkownikiem Serwisu.

16. Portal randkowy ePolishWife zastrzega sobie prawo do usuwania treści i materiałów, które w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z prawem, Regulaminem, ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego lub celem i charakterem Serwisu.

17. Użytkownik Serwisu, poprzez zakończenie procedury rejestracji, której efektem jest założenie konta, oświadcza że: Wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych podczas rejestracji danych osobowych oraz fotografii celem upublicznienia ich poprzez prezentację na łamach Serwisu. Powyższa zgoda zezwala także Serwisowi na używanie powyższych danych dla celów statystyczno-marketingowych oraz informacyjnych.

18. Wszelkie dane osobowe, fotografie oraz inne informacje niezbędne do stworzenia profilu, Użytkownik przekazuje dobrowolnie z jednoczesną zgodą na ich upublicznienie przez Serwis. Oznacza to, że dostęp do nich może mieć nieograniczona ilość użytkowników Internetu. Wyjątek stanowią następujące dane: -adres emailowy -hasło konta -dokładna data urodzenia (do publicznej wiadomości podany jest wiek Użytkownika), do których mają dostęp wyłącznie Użytkownik i Administrator portalu.

19. Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji komercyjnych od Serwisu lub tez jego Partnerów.

20. Wyrażając zgodę na umieszczenie zdjęć Użytkownik posiada uprawnienia do tego aby zostały one opublikowane w przestrzeni publicznej i nie spowoduje to naruszenia dóbr osób trzecich. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Serwisu, odnośnie naruszania czyichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

21. Wyraża zgodę na to, że informacje przekazane do Serwisu podczas procedury rejestracji mogą być moderowane przez Administratora. Oznacza to, że w razie gdy podane informacje są niedozwolone w świetle prawa , obrażają moralność lub dobre obyczaje lub kolidują z treścią Regulaminu, Serwis ma prawo odmówić opublikowania ich i tym samym zablokować konto Użytkownika. Powyższe dotyczy również fotografii. Dodatkowo Serwis ma prawo odmówić publikowania zdjęć (lub zablokować konto Użytkownika), które są zbyt duże, złej jakości lub nie spełniają kryteriów naszego Serwisu. Dodatkowo fotografie Użytkownika musza przedstawiać jego najaktualniejszy wizerunek czyli taki, który pozwala rozpoznać go w aktualnym czasie.

22. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe innych Użytkowników, które zostały mu ujawnione w wyniku rozpoczętej znajomości.

23. Użytkownik zobowiązuje się, że: - nie będzie rozpowszechniał za jego pośrednictwem informacji niezgodnych z prawem w tym - nie będzie umieszczał zdjęć i treści pornograficznych lub wulgarnych: b) nie będzie obrażał i poniżał , c) nie będzie niepokoił, szykanował, nękał, innych Użytkowników, d) nie będzie rozsyłał wirusów komputerowych, e) nie będzie rozpowszechniał danych chronionych prawem autorskim, f) nie będzie wykorzystywał Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem

24. Użytkownik nie ma prawa podejmować żadnych działań, które polegałyby na szkodzeniu wizerunkowi Serwisu i jego Użytkowników albo, które naruszałyby dobre imię Serwisu lub innych Użytkowników.

25.Wie i zgadza się na to, ze może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Usunięcie Konta z Serwisu, wraz z jego zawartością tzn. danymi osobowymi, kontaktowymi oraz zdjęciami odbywa się na stałe i bezpowrotnie. Nie są nigdzie przechowywane przez Serwis.

26. Wie i zgadza się na to, ze w wypadku naruszenia postanowień Regulaminu Konto może zostać usunięte przez Administratora - całkowicie i bezpowrotnie.

27. Każdy Użytkownik ma obowiązek zawiadomienia Serwisu o dostrzeżonych naruszeniach Regulaminu przez innych Użytkowników.

28. Korzystanie z Serwisu ePolishWife oznacza zgodę na zapis i wykorzystywanie plików typu cookies.

29. Serwis randkowy ePolishWife.com.pl stara się zabezpieczyć i ustrzec swoich Użytkowników przed działaniami tzw. scammerów-oszustów. Każdy kto zarejestrował się w naszym Serwisie z powodów innych niż jego przesłanie, proszony jest o jego opuszczenie. Jednocześnie Administracja Serwisu podkreśla, ze podejmie akcje prawną przeciw każdemu kto łamie lub nie stosuje się do praw i zasad obowiązujących w Serwisie ePolishWife.com.pl .

 

§9. Prawa i obowiązki Serwisu

1. Portal randkowy ePolishWife nie odpowiada za zawartość informacji i treści umieszczanych lub przekazywanych przez Użytkowników naszego Serwisu. Akceptując regulamin, oświadczasz, że ponosisz odpowiedzialność za działania wynikające z uczestnictwa w portalu.

2. Serwis ze swojej strony ostrzega swoich Użytkowników przed pochopnym przekazywaniem danych osobistych i innymi ryzykownymi działaniami.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

4. Usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany lub poszerzany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Użytkownicy, którzy opłacili daną usługę, będą mogli korzystać z niej w znanym im zakresie do czasu upłynięcia ich abonamentu.

5. Usługodawca ma prawo usuwać konta Użytkowników z Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Usługodawcy albo podmiotów trzecich.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji.

7. Serwis zastrzega sobie - kierując się dobrem Użytkowników - do decydowania o publikacji profilu Użytkownika w Serwisie. W przypadku zamieszczenia tzw. wpisów bez treści , typu "jestem jaki jestem”, „napisz to się dowiesz", używania treści lekceważących innych Użytkowników, naruszających prawo, Regulamin Serwisu, ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Serwisu, ma prawo odmowy publikacji profilu lub opublikowanie go po usunięciu niedozwolonych treści.

8. Serwis nie udostępni danych osobowych i kontaktowych-znajdujących się w posiadaniu Serwisu-swoich Użytkowników innym podmiotom bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Jednocześnie Serwis zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby informacje były strzeżone właściwie i w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

9. Serwis dołoży wszelkich starań, aby serwis randkowy ePolishWife oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały bez jakichkolwiek zakłóceń.

10. Serwis zastrzega sobie prawo czasowego- całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu celem jego ewentualnej naprawy, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, ulepszeń bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za tzw. „ kradzieże kont” dokonane przez osoby trzecie jak również pobieranie zdjęć z naszego Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub tez wykorzystywania w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż nie jest możliwe zablokowanie takiej działalności.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu spowodowanych dysfunkcją Internetu, awarią sprzętu lub skutkiem działania osób trzecich, lub innymi wypadkami losowymi, na które nie ma wpływu.

13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji, treści i zdjęć umieszczonych przez Użytkowników w naszym Serwisie oraz wymienianymi pomiędzy nimi.

14. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn jego funkcjonowania wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności reklamowej, komercyjnej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także osób trzecich, poprzez kierowanie lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

15. Serwis randkowy ePolishWife, działając na rzecz swoich Użytkowników może współpracować z innymi biurami, portalami matrymonialnymi. Współpraca ta ma służyć zwiększeniu możliwości znalezienia partnera osobom zarejestrowanym na portalu ePolishWife. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami , jest bonusem za wybór Serwisu ePolishWife.W trakcie współpracy właściciele i pracownicy w/w biur, portali mają dostęp tylko do publicznych profil, prezentowanych na stronach portalu ePolishWife, ogólnie dostępnych w internecie i takie profile demonstrują swoim użytkownikom, zainteresowanym poznaniem osób z Polski . Nie dysponują oni natomiast żadnymi danymi osobowymi i kontaktowymi użytkowników ePolishWife, które są w posiadaniu Serwisu. Wszelkie kontakty między użytkownikami Sewisu i w/w biur, portali, do momentu spotkania się ich osobiście, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem pracowników i poczty elektronicznej Serwisu ePolishWife.

16. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub inne wykorzystywanie informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu.

 

§ 10. Prawa autorskie

1. Serwis randkowy www.epolishwife.com.pl i www.epolishwife.com jest własnością firmy Imperium in omnia LLC

2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i informacje i dane w nim zawarte wyłącznie na własne potrzeby oraz zgodnie z Regulaminem Serwisu.

3. Naruszenie praw autorskich Właściciela Serwisu ePolishWife przez Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami) spowoduje odpowiedzialność cywilną lub karną.

 

§ 11. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z wykonywaniem przez Serwis usług niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Może tego dokonać drogą elektroniczną, na adres: biuro@epolishwife.com .

2. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające: - z błędów lub pomyłek Użytkownika - z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych, - działalności podmiotów trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Termin ten może się wydłużyć jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Portal matrymonialny ePolishWife.com.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenniku. Nie dotyczy to cen usług opłaconych z góry za dany okres.

2. Właściciel Serwisu ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu. Użytkownicy będą poinformowani o zmianach drogą e-mailową lub na stronie Serwisu w dniu ich opublikowania

3. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania

4. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z nową wersją Regulaminu, gdyż użytkowanie Serwisu stanowi bezwarunkową akceptację jego nowej treści przez Użytkownika

5. Fakt, że Użytkownik po zapoznaniu się ze zmianami nie usunął konta w Serwisie, będzie oznaczał, że obowiązuje go Regulamin w nowej wersji.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie następujące przepisy: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Warunki umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem ePolishWife są regulowane zgodnie z prawem i jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej.

Blog

Omnia
- Hej, ja tu jestem zapomniałeś o mnie ? - pyta się ciało duszy - Wiem, wiem i co z tego jak mi tak źle, czuję się okrop... więcej
Omnia Gru 3 '19
Omnia
www.wpol ishwife.com Zapraszam do pisania wiadomości
Omnia Wrz 1 '19
Omnia
Jestem Life Coach i pomagam w odnalezieniu siebie i w związkach. Jeśli szukasz miłości i nie wiesz co jest nie tak ... więcej
Omnia Wrz 1 '19

Bezpieczne randki

WAŻNE! Jeśli ktoś w pierwszej wiadomości do Ciebie podaje swój adres mailowy, to może być to oszust. Oni nigdy nie płacą abonamentu członkowskiego, więc próbują wszystkimi dostępnymi metodami nawiązać kontakt z potencjalnymi ofiarami. Nie korzystaj z takiego adresu, spróbuj prowadzić z nim konwersację za pośrednictwem portalu. Jeśli ją podtrzyma, odpowie na Twoje wiadomości, będzie to oznaczało, że nie powinno być tego typu zagrożenia a Ty unikniesz rozczarowań.  

 

               

Portale matrymonialne to coraz popularniejsze miejsce w internecie służące do nawiązywania znajomości, poszukiwania miłości. Jednak należy być bardzo ostrożnym. Jest to wirtualny świat, w którym łatwo się pogubić.

Osoby samotne mają duże pokłady uczuć i zaufania, które łatwo wykorzystują oszuści internetowi. A niestety jest ich sporo i czyhają na naiwne osoby.

Dlatego chcemy przestrzec przed zbytnią otwartością i nadmiernym zaufaniem. Bardzo polecamy zdrowy rozsądek więcej

Blog

Omnia
- Hej, ja tu jestem zapomniałeś o mnie ? - pyta się ciało duszy - Wiem, wiem i co z tego jak mi tak źle, czuję się okrop... więcej
Omnia Gru 3 '19
Omnia
www.wpol ishwife.com Zapraszam do pisania wiadomości
Omnia Wrz 1 '19
Omnia
Jestem Life Coach i pomagam w odnalezieniu siebie i w związkach. Jeśli szukasz miłości i nie wiesz co jest nie tak ... więcej
Omnia Wrz 1 '19

Bezpieczne randki

WAŻNE! Jeśli ktoś w pierwszej wiadomości do Ciebie podaje swój adres mailowy, to może być to oszust. Oni nigdy nie płacą abonamentu członkowskiego, więc próbują wszystkimi dostępnymi metodami nawiązać kontakt z potencjalnymi ofiarami. Nie korzystaj z takiego adresu, spróbuj prowadzić z nim konwersację za pośrednictwem portalu. Jeśli ją podtrzyma, odpowie na Twoje wiadomości, będzie to oznaczało, że nie powinno być tego typu zagrożenia a Ty unikniesz rozczarowań.  

 

               

Portale matrymonialne to coraz popularniejsze miejsce w internecie służące do nawiązywania znajomości, poszukiwania miłości. Jednak należy być bardzo ostrożnym. Jest to wirtualny świat, w którym łatwo się pogubić.

Osoby samotne mają duże pokłady uczuć i zaufania, które łatwo wykorzystują oszuści internetowi. A niestety jest ich sporo i czyhają na naiwne osoby.

Dlatego chcemy przestrzec przed zbytnią otwartością i nadmiernym zaufaniem. Bardzo polecamy zdrowy rozsądek więcej

Blog

Omnia
- Hej, ja tu jestem zapomniałeś o mnie ? - pyta się ciało duszy - Wiem, wiem i co z tego jak mi tak źle, czuję się okrop... więcej
Omnia Gru 3 '19
Omnia
www.wpol ishwife.com Zapraszam do pisania wiadomości
Omnia Wrz 1 '19
Omnia
Jestem Life Coach i pomagam w odnalezieniu siebie i w związkach. Jeśli szukasz miłości i nie wiesz co jest nie tak ... więcej
Omnia Wrz 1 '19

Bezpieczne randki

WAŻNE! Jeśli ktoś w pierwszej wiadomości do Ciebie podaje swój adres mailowy, to może być to oszust. Oni nigdy nie płacą abonamentu członkowskiego, więc próbują wszystkimi dostępnymi metodami nawiązać kontakt z potencjalnymi ofiarami. Nie korzystaj z takiego adresu, spróbuj prowadzić z nim konwersację za pośrednictwem portalu. Jeśli ją podtrzyma, odpowie na Twoje wiadomości, będzie to oznaczało, że nie powinno być tego typu zagrożenia a Ty unikniesz rozczarowań.  

 

               

Portale matrymonialne to coraz popularniejsze miejsce w internecie służące do nawiązywania znajomości, poszukiwania miłości. Jednak należy być bardzo ostrożnym. Jest to wirtualny świat, w którym łatwo się pogubić.

Osoby samotne mają duże pokłady uczuć i zaufania, które łatwo wykorzystują oszuści internetowi. A niestety jest ich sporo i czyhają na naiwne osoby.

Dlatego chcemy przestrzec przed zbytnią otwartością i nadmiernym zaufaniem. Bardzo polecamy zdrowy rozsądek więcej